TR  |  EN  |  RU
turkey turkey   azerbaijan kazakhstan kyrgyzstan turkmenistan uzbekistan kktc qha TAT BAŞQ
Ana Sayfa
Birlik Hakkında
Üye Haber Ajansları
Bildiri
Başkanın Mesajı
Tüzük
HaberlerTataristan
Уфада Зђки Вђлиди тирђсендђге бђхђслђрне тикшерделђр
(Уфа, 4 май, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Уфада танылган галим џђм ќђмђгать эшлеклесе Ђхмђтзђки Вђлиди шђхесенђ кагылышлы матбугат очрашуы њтте.
“Комсомольская правда” газетасыныћ Башкортстан бњлеге бинасында “Ђхмђтзђки Вђлиди Гитлер куштаны булганмы?” дип аталган сљйлђшњдђ тљрле матбугат басмалары џђм электрон мђгълњмат чаралары журналистлары катнашты.
Соћгы айларда њзђк гаммђви мђгълњмат чараларында џђм кайбер электрон сђхифђлђрдђ Ђхмђтзђки Вђлидигђ карата байтак гаеплђр тагылды. Аерым алганда, танылган галимне фашистик Германия ќитђкчелђре белђн хезмђттђшлектђ гаеплђгђн язмалар дљнья књрде. Матбугат очрашуында катнашкан галимнђр Марат Колшђрипов, Марсель Фархшатов, Ђхђт Салихов џђм Ђхмђтзђки Вђлидинећ туганыныћ кызы Нурия Колмљхђмђтова журналистларныћ књпсанлы сорауларына тђфсилле ќаваплар бирде. Алар џђрберсе Ђхмђтзђки Вђлидигђ гаеп атучыларныћ бернинди тарихи вакыйгаларга да нигезлђнмђвен, аларныћ белдерњлђренећ бернинди дђ тарихи фактлар белђн дђлиллђнмђвен ассызыклады.
Узган ел азагында Уфаныћ Фрунзе урамы Зђки Вђлиди исемендђге урам дип њзгђртелгђн иде. Шулай ук Уфадагы милли китапханђгђ дђ туксанынчы елларда Зђки Вђлиди исеме бирелде. Танылган галимнећ исемен мђћгелђштерњ љчен, республикада башка чаралар да тормышка ашырыла.
Шулай да Зђки Вђлиди шђхесенђ карата шик белдерњлђр нђкъ менђ Уфадагы урамга аныћ исемен биргђннђн соћ кљчђеп китте. Кайбер тарихчы галимнђр мђгълњматларына нигезлђнеп, матбугатта Зђки Вђлидине Гитлер Германиясе белђн хезмђттђшлектђ гаеплђгђн язмалар дљнья књрде џђм алар ђле дђ књренгђлђп кала.
Књп кенђ документлар йђ югалган, йђ алар џаман да яшереп тотыладыр. Шућа књрђ дђ кемнећ хак, ђ кемнећ нахак икђнен ачыклавы да ќићел тњгел. Ничек кенђ булса да, Зђки Вђлиди кебек атаклы шђхес тирђсендђ бђхђслђр дђ тиз генђ тынмас ђле.
Тарихта бер факт ачык мђгълњм. Татарныћ асыл улы Гаяз Исхакый Тљркиядђ њлем тњшђгендђ ятканда, Зђки Вђлиди аныћ янына барып, сђясђттђ њзенећ бик књп хаталар ясавы љчен, гафу њтенгђн.
 
Исламны кабул итњгђ 1000 еллык исемендђге мђдрђсђдђ чыгарылыш кичђсе була
(Казан, 22 апрель, “Татар-информ”). 25 апрель кљнне башкаланыћ Исламны кабул итњгђ 1000 еллык исемендђге мђдрђсђсендђ чыгарылыш кичђсе була. Мђдрђсђнећ кичке бњлеген быел 11 шђкерт тђмамлый, дип белдерђ ТР мљселманнары Диния нђзарђте матбугат хезмђте.
Бњгенге кљндђ биредђ кичке бњлектђ 120 кеше белем ала. Аларга Ислам дине нигезлђре, ђхлак дђреслђре укытыла. Укулар атнага 3 тапкыр оештырыла.
 
Казан туристлык порталы Татарстан башкаласына кунаклар ќђлеп итђргђ тиеш
(Казан, 15 апрель, «Татар-информ», Михаил Миронов). Кичђ “Казан ярминкђсе” књргђзмђ њзђгендђ ачылган “Индустрия туризма-2009” књргђзмђсе кысаларында Татарстан башкаласы туристлык интернет-порталы тђкъдир ителде. Шђџђр башкарма комитетыныћ тышкы элемтђлђр џђм туристлык комитеты ќитђкчесе Сергей Иванов яћа сайтныћ мљмкинлеклђре турында сљйлђде.
Бљтендљнья челтђрендђ gokazan.ru адресы буенча урнашкан яћа туристлык интернет-порталы 3 айга якын эшли. С.Иванов билгелђп њткђнчђ, мондый ресурска ихтыяќ Россия џђм чит ил туристларыныћ маршрут сайлауда Интернетныћ зур роль уйный башлавына бђйле.
Белгечлђр порталны эшлђгђндђ књп кенђ шђџђрлђрнећ, шул исђптђн Мђскђњ џђм Санкт-Петербургныћ шундый сайтларын љйрђнгђннђр. Нђтиќђдђ, алдынгы технологиялђрне кулланып заманча интернет-сайт ачылды.
Казан туристлык порталыныћ тљп эчтђлеге шђџђрнећ истђлекле урыннары, шђџђр инфраструктурасы объектлары, кунакханђлђр, рестораннар web-карточкаларыннан гыйбарђт. Хђзер сайтта адрес, телефон язылган, туристлык љчен кызыклы объект фотолары, спорт џђм мђдђният чаралары анонслары язылган 500 гђ якын карточка бар.
Шулай ук сайтта панорамалы фотолар бњлеге бар, хђзер биредђ Казанныћ кызыклы 35 урыны панорама фотосы урнаштырылган.
Порталда аерым истђлекле урыннарны караудан тыш, виртуаль экскурсиялђр дђ ясарга мљмкин. Текстка бђйле фотолар профессиональ экскурсоводлар тарафыннан эшлђнгђн.
Порталда Казан турында файдалы џђм кызыклы мђкалђлђр урнаштырылган, билетлар џђм кунакханђдђ урыннар броньлау формалары бар. Сайтныћ инглиз версиясен gokazan.com адресы буенча карап була. Сергей Иванов хђбђр итњенчђ, килђчђктђ сайтны тагын берничђ телдђ чыгару ниятлђнђ.
Аныћ фикеренчђ, туристлык порталын эшлђњ шђџђрнећ туристлык индустриясен њстерњдђ ќитди адым булып тора. Ул республика башкаласына килњче кунаклар санын арттырырга мљмкинлек бирђчђк.

Qazan turistlıq portalı Tatarstan başqalasına qunaqlar cälep itärgä tieş

(Qazan, 15 aprel', «Tatar-inform», Mixail Mironov). Kiçä “Qazan yärminkäse” kürgäzmä üzägendä açılğan “İndustriä turizma-2009” kürgäzmäse qısalarında Tatarstan başqalası turistlıq internet-portalı täqdir itelde. Şähär başqarma komitetınıñ tışqı elemtälär häm turistlıq komitetı citäkçese Sergey İvanov yaña saytnıñ mömkinlekläre turında söyläde.
Bötendönya çeltärendä gokazan.ru adresı buyınça urnaşqan yaña turistlıq internet-portalı 3 ayğa yaqın eşli. S.İvanov bilgeläp ütkänçä, mondıy resursqa ixtıäc Rossiä häm çit il turistlarınıñ marşrut saylawda İnternetnıñ zur rol' uynıy başlawına bäyle. Belgeçlär portalnı eşlägändä küp kenä şähärlärneñ, şul isäptän Mäskäw häm Sankt-Peterburgnıñ şundıy saytların öyrängännär. Näticädä, aldınğı texnologiälärne qullanıp zamança internet-sayt açıldı.
Qazan turistlıq portalınıñ töp eçtälege şähärneñ istälekle urınnarı, şähär infrastrukturası obyektları, kunakxanälär, restorannar web-kartoçkalarınnan ğibarät. Xäzer saytta adres, telefon yazılğan, turistlıq öçen qızıqlı obyekt fotoları, sport häm mädäniät çaraları anonsları yazılğan 500 gä yaqın kartoçka bar.
Şulay uq saytta panoramalı fotolar bülege bar, xäzer biredä Qazannıñ qızıqlı 35 urını panorama fotosı urnaştırılğan.
Portalda ayırım istälekle urınnarnı qarawdan tış, virtual' ekskursiälär dä yasarğa mömkin. Tekstqa bäyle fotolar professional' ekskursovodlar tarafınnan eşlängän.
Portalda Qazan turında faydalı häm qızıqlı mäqälälär urnaştırılğan, biletlar häm kunakxanädä urınnar bron'lau formaları bar. Saytnıñ ingliz versiäsen gokazan.com adresı buyınça qarap bula. Sergey İvanov xäbär itüençä, kiläçäktä saytnı tağın berniçä teldä çığaru niätlänä.
Anıñ fikerençä, turistlıq portalın eşläw şähärneñ turistlıq industriäsen üsterüdä citdi adım bulıp tora. Ul respubliqa başqalasına kilüçe qunaqlar sanın arttırırğa mömkinlek biräçäk.

 
“Мин татарча сљйлђшђм!” акциясе тљбђклђрне дђ колачлый
(Казан, 14 апрель, “Татар-информ”, Рђсилђ Кђримова). Апрель башыннан башкалада “Мин татарча сљйлђшђм!” акциясе башланып китте. Ђйтергђ кирђк, 4 ел эчендђ ул балалар бакчалары, белем бирњ учаклары белђн генђ чиклђнеп калмады, ђ эре сђњдђ њзђклђренђ, хастаханђлђргђ, књпсанлы оешма-предприятиелђргђ дђ њтеп керде. “Быел да акция кысаларында књптљрле чаралар уздырыла. Шуларныћ берсе — “Татар теле — дљнья теле” дигђн яћа хђрђкђт. Ул “Њзебез” яћа буын хђрђкђте џђм Бљтендљнья татар яшьлђре форумы бюросыныћ Россиядђ татар теленећ икенче дђњлђт теле дђрђќђсенђ ия булуын яклап, имза эшен ќђелдерње. Чара глобальлђшњ шартларында татар телен саклап калу, РФ тљбђклђрендђ татар телен кысрыклау очракларына игътибарны юнђлтњ, яшьлђрне тел аша рухи џђм мђдђни кыйммђтлђргђ тарту”, - дип билгелђп њтте Бљтендљнья татар яшьлђре форумы бюросы рђисе Руслан Айсин, бњген “Татмедиа” агентлыгында узган матбугат очрашуында. Аныћ белдерњенчђ, татар теле љчен тавыш бирњ Интернетта да булачак.
ТР Мђгариф министрлыгыныћ милли мђгариф џђм тљбђкара хезмђттђшлек бњлеге башлыгы Раиф Зиннђтуллин, “Мин татарча сљйлђшђм!” акциясе татар теленећ кулланыш даирђсен кићђйтергђ булыша, милли мђгарифкђ ућай йогынты ясый, ди џђм аныћ мђктђп кысаларында гына чиклђнеп калырга тиеш тњгеллегенђ басым ясады.
“Шунысы куанычлы: тљбђклђрдђ дђ “Мин татарча сљйлђшђм!” акциясе кићђя бара. 2006 елда анда республика књлђмендђ 40 мђктђп катнашкан булса, 2007 елда Ставрополь, Самара љлкђлђре, Удмуртия республикасындагы миллђттђшлђребез дђ кушылды. Узган ел исђ Тљмђндђ, Ђстерханда, Омскида да ђлеге акция оештырылды”, - ди Р.Зиннђтуллин. Њз чиратында, ул “Мин татарча сљйлђшђм!” акциясен апрель ае белђн генђ чиклђп калмаска, ђ аны даими итеп, берничђ этапта уздырырга кирђкле турындагы тђкъдим белђн дђ чыкты.
 
Уфада Мљселман хатын-кызлары оешмасы теркђлде
Уфа, 13 апрель, “Татар-информ”, Фђнис Фђтхуллин). Башкортстанда мљселман хатын-кызлары оешмасы њз эшен башлый.
Ђле Уфада мљслимђлђр ќђмгыяте рђсми теркђлњ њтте. Оешманыћ рђисе итеп кић билгеле ќђмђгать эшлеклесе, шагыйрђ џђм язучы Гњзђл Ситдыйкова сайланды.
Гњзђл Ситдыйкова Башкортстан Дђњлђт Ќыелышы-Корылтайныћ моћарчы ике чакырылыш сайлауларында депутат булып сайланган иде. Анда ул дин эшлђре буенча комитетны да ќитђклђде. Ић њзенчђлеклесе шул – Гњзђл ханым, дђњлђт эшлеклесе булу љстенђ, берничђ ел элек Хаќ сђфђрендђ дђ булып кайтты џђм шул хакта китап та язып нђшер итте.
Башкортстан мљслимђлђре ќђмгыятен яћадан тергезњнећ зур ђџђмияткђ ия булуын Башкортстан татар хатын-кызларыныћ “Сђхипќамал” оешмасы ќитђкчесе Гљлќиџан Яџњдина да ђйтђ.
“Мљслимђлђр ќђмгыяте Башкортстанда, бигрђк тђ яшьлђр арасында, мђдђни-агарту, ислам диненећ ђхлакый нигезлђрен аћлату, тљрле секталар тђэсиренђ дучар ителгђн кешелђрнећ хокукларын яклау, аларны психологик яктан реабилитациялђњ эшчђнлеген алып барачак”, - ди Г. Яџњдина.
Яшьлђрне наркомания џђм алкоголизм кебек социаль авырулардан яклау тђћгђлендђ дђ мљслимђлђр ќђмгыяте зур эш алып барырга ниятли.
Башкортстан мљселман хатын-кызлары оешмасын тљзњ тђкъдиме узган елда яћгыраган иде. Башкортстан ќирлегендђ мљселман хатын-кызлары оешмасы тљзелњгђ 100 ел тулуга багышлап, Уфада уздырылган фђнни-гамђли конференциядђ тђкъдим ителде бу башлангыч.
Уфадагы Мљселман хатын-кызлары ќђмгыятен 1906 елда ук бик тђ гыйлемле татар хатын-кызлары, абыстайлар тљзегђн була. Ул хђрђкђтнећ башында Мђрьям Солтанова кебек кић карашлы ханымнар тора. Бњгенге кљндђ Уфадагы бер мђдрђсђ Мђрьям Солтанова исемен йљртђ. Менђ йљз елдан артык вакыт њткђч, Башкортстанда шушы ќђмгыятьне яћадан тергезњ ихтыяќы туды. Мљслимђлђр октябрь инкыйлабына кадђр булган мђдрђсђне кире њзлђренђ кайтару мђсьђлђсен дђ хђстђрли башлаган.
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 14
  TKA 2008