TR  |  EN  |  RU
turkey turkey   azerbaijan kazakhstan kyrgyzstan turkmenistan uzbekistan kktc qha TAT BAŞQ
Ana Sayfa
Birlik Hakkında
Üye Haber Ajansları
Bildiri
Başkanın Mesajı
Tüzük
HaberlerTataristan
Казанда тљрки дљньяда киез сђнгатенђ багышланган халыкара симпозиум уза

Казан, 20 гыйнвар, Татар-информ - Агымдагы елныћ 30-31 гыйнваренда ТР Фђннђр академиясенећ Галимќан Ибраџимов исемендђге Тел, ђдђбият џђм сђнгать институтында “Тљрки дљньяда киез сђнгате: тарих џђм хђзерге заман” дип аталган халыкара симпозиум уза.
ТР Фђннђр академиясенећ рђсми сайт хђбђрлђренђ караганда, ќыен вакытында югары џђм урта махсус џљнђри уку йортылары укытучылары џђм студентлары, балалар сђнгать мђктђплђре педагоглары џђм укучылары љчен мастер-класслар оештырылачак. Шулай ук “Хђзерге вакытта тљрки дљньяда киез сђнгате. Ђзербђйќан, Казахстан, Башкортстан, Татарстан” дип исемлђнгђн тљбђк књргђзмђсе ачылачак, киездђн ясалган ић яхшы сувенирга бђйге узачак.

 
“Татар-информ” мәгълүмат агентлыгы сайты яңартылган
(Казан, 5 гыйнвар, “Татар-информ”). “Татар-информ” мәгълүмат агентлыгы сайты яңартылган. Үзгәрешләр сайт белән эшне җиңеләйткән.
Яңалыклар лентасы хәзер автоматик рәвештә кулланучыга көйләнгән, ягъни укучы Татарстаннан икән, сайт ачылуга яңалыклар да бары тик республика һәм федераль әһәмияткә генә ия булачак. Төбәкләр опциясен өстәмә җайлап булачак.
Видеоархив бүлеге дә яңартылган. Хәзер кулланучы видеоны сылтама буенча түгел, ә турыдан-туры сайттан күчереп алачак. Сайтны мобиль телефоннан күзәтеп бару мөмкинлеге дә тудырылган. Сайтның җиңеләйтелгән версиясе – pda.tatar-inform.ru.
Һәр файдаланучы теләсә-кайсы яңалыкка комментарий бирә алачак. Эзләү дә уңайлаштырылган. Фраза һәм җөмләләрне эзләү мөмкинлеге тудырылган. Яңалыкта хата булган очракта, аны аерып алып, ctrl+enter га басарга була.
 
Тарих институты балалар љчен “Евразия тарихы” дигђн китаплар сериясе ђзерли
(Казан, 25 декабрь, “Татар-информ”). Ш.Мђрќани исемендђге Тарих институты галимнђре, яшь рђссам-дизайнерлар џђм авторлар белђн берлектђ, “Евразия тарихы” исеме астында китаплар сериясен ђзерлђњ џђм бастырып чыгару эшенђ кереште. Мђктђпкђчђ џђм кече яшьтђге мђктђп балалары љчен, Россия тарихында беренче тапкыр дљнья књрђчђк ђлеге басмалар мавыктыргыч, төсле рәсемнәр белән бизәлгән искиткеч зђвыклы булачак, дип белдерђ Тарих институтыныћ матбугат хезмђте.
Тљрки каганлык турындагы беренче китап 2009 елда Татарстан китап нђшриятында дљнья књрер дип ниятлђнђ. Бњгенге кљндђ “Ибн Фадланныћ Болгар дђњлђтенђ сђяхђте”, “Болгар шђџђренећ тормышы”, “Бљек Идел юлы”, “Алтын Урда” џђм “Минем борынгы башкалам — Казан” исемле китаплар љстендђ эш алып барыла. Китаплар татар тарихын яктырткан академик басмаларга нигезлђнеп, шул ук вакытта балалар психологиясен исђпкђ алып языла. Џђрберсе 3 љлештђн (китап-уенчык, кече яшьтђге мђктђп балалары љчен рђсемле китаплар формасында џђм шул чор тарихын яктырткан сувенир) торган ђлеге китаплар балалар бакчалары тђрбиячелђренђ, башлангыч сыйныфлар укытучыларына, ата-аналарга џђм укучыларга адреслана.
 
Татарстан Россиянећ 100 процентлы цифрлаштыруга књчкђн беренче тљбђге булды

(Казан, 25 декабрь, “Татар-информ”). Бњген Татарстан Россиянећ 100 процентлы цифрлаштыруга књчкђн беренче тљбђге булачак. Чаллыда Татарстан Республикасындагы соћгы аналог станциясе ябылачак, шулай ук 100 процентлы цифрлаштыру џђм республикада NGN челтђрлђрен эксплутациягђ тапшыру ућаеннан тђкъдир итњ узачак.
Ђлеге чарада ТР мђгълњматлаштыру џђм элемтђ министры Фђрит Фазылќанов, “Чаллы шђџђре” муниципаль берђмлеге башлыгы Илдар Халиков, “Таттелеком” ачык акционерлык ќђмгыяте генераль директоры Лотфулла Шђфигуллин, Чаллы электр элемтђсе зона бњлеге башлыгы Равил Галимов катнашыр дип кљтелђ.
Иске координата станциясен эшлђњдђн туктатканннан соћ, яћа NGN–станциясен ачкан вакытта аныћ мљмкинлеклђре књрсђтелђчђк.

 
Татарстан џђм Ђзербайќан мђдђният љлкђсендђге хезмђттђшлекне дђвам итђ
(Казан, 1 декабрь, “Татар-информ”). Ђзербайќан мђдђният џђм туристлык министры Ђбњлфђс Караевтан ТР Премьер-министры урынбасары – мђдђният министры Зилђ Вђлиева исеменђ рђхмђт хаты килде.
Хатта Ђзербайќан џђм Татарстан арасындагы мђдђни хезмђттђшлекне њстерњгђ љлеш керткђн љчен рђхмђт џђм партнерлык мљнђсђбђтлђрен алга таба ныгытуга ышаныч белдерелђ, дип хђбђр итђ ТР Мђдђният министрлыгыныћ матбугат хезмђте.
Караев ђфђнденећ фикеренчђ, Ђзербайќанда зур ућыш белђн узган Татарстан Республикасы Мђдђнияте кљннђре татар башкаручыларыныћ осталыгын гына тњгел, ђ татар мђдђниятен тарату џђм мђдђниятара диалог алып баруга юнђлдерелгђн чараларныћ нђтиќђлелеген дђ књрсђтђ.
Ђбњлфђс Караев 2009 елга планлаштырылган Татарстан Республикасында Ђзербайќан мђдђнияте кљннђре ике республика арасында мђдђни хезмђттђшлекнећ яћа этабына ђверелђчђгенђ ышаныч белдерђ.
 
<< Start < Prev 11 12 13 14 Next > End >>

Page 13 of 14
  TKA 2008