TR  |  EN  |  RU
turkey turkey   azerbaijan kazakhstan kyrgyzstan turkmenistan uzbekistan kktc qha TAT BAŞQ
Ana Sayfa
Birlik Hakkında
Üye Haber Ajansları
Bildiri
Başkanın Mesajı
Tüzük
HaberlerТарих институты балалар љчен “Евразия тарихы” дигђн китаплар сериясе ђзерли
(Казан, 25 декабрь, “Татар-информ”). Ш.Мђрќани исемендђге Тарих институты галимнђре, яшь рђссам-дизайнерлар џђм авторлар белђн берлектђ, “Евразия тарихы” исеме астында китаплар сериясен ђзерлђњ џђм бастырып чыгару эшенђ кереште. Мђктђпкђчђ џђм кече яшьтђге мђктђп балалары љчен, Россия тарихында беренче тапкыр дљнья књрђчђк ђлеге басмалар мавыктыргыч, төсле рәсемнәр белән бизәлгән искиткеч зђвыклы булачак, дип белдерђ Тарих институтыныћ матбугат хезмђте.
Тљрки каганлык турындагы беренче китап 2009 елда Татарстан китап нђшриятында дљнья књрер дип ниятлђнђ. Бњгенге кљндђ “Ибн Фадланныћ Болгар дђњлђтенђ сђяхђте”, “Болгар шђџђренећ тормышы”, “Бљек Идел юлы”, “Алтын Урда” џђм “Минем борынгы башкалам — Казан” исемле китаплар љстендђ эш алып барыла. Китаплар татар тарихын яктырткан академик басмаларга нигезлђнеп, шул ук вакытта балалар психологиясен исђпкђ алып языла. Џђрберсе 3 љлештђн (китап-уенчык, кече яшьтђге мђктђп балалары љчен рђсемле китаплар формасында џђм шул чор тарихын яктырткан сувенир) торган ђлеге китаплар балалар бакчалары тђрбиячелђренђ, башлангыч сыйныфлар укытучыларына, ата-аналарга џђм укучыларга адреслана.
 
  TKA 2008