TR  |  EN  |  RU
turkey turkey   azerbaijan kazakhstan kyrgyzstan turkmenistan uzbekistan kktc qha TAT BAŞQ
Ana Sayfa
Birlik Hakkında
Üye Haber Ajansları
Bildiri
Başkanın Mesajı
Tüzük
HaberlerКазанда тљрки дљньяда киез сђнгатенђ багышланган халыкара симпозиум уза

Казан, 20 гыйнвар, Татар-информ - Агымдагы елныћ 30-31 гыйнваренда ТР Фђннђр академиясенећ Галимќан Ибраџимов исемендђге Тел, ђдђбият џђм сђнгать институтында “Тљрки дљньяда киез сђнгате: тарих џђм хђзерге заман” дип аталган халыкара симпозиум уза.
ТР Фђннђр академиясенећ рђсми сайт хђбђрлђренђ караганда, ќыен вакытында югары џђм урта махсус џљнђри уку йортылары укытучылары џђм студентлары, балалар сђнгать мђктђплђре педагоглары џђм укучылары љчен мастер-класслар оештырылачак. Шулай ук “Хђзерге вакытта тљрки дљньяда киез сђнгате. Ђзербђйќан, Казахстан, Башкортстан, Татарстан” дип исемлђнгђн тљбђк књргђзмђсе ачылачак, киездђн ясалган ић яхшы сувенирга бђйге узачак.

 
  TKA 2008