TR  |  EN  |  RU
turkey turkey   azerbaijan kazakhstan kyrgyzstan turkmenistan uzbekistan kktc qha TAT BAŞQ
Ana Sayfa
Birlik Hakkında
Üye Haber Ajansları
Bildiri
Başkanın Mesajı
Tüzük
HaberlerАвстралия татарлары Истанбулдагы миллђттђшлђр белђн очрашты
(Истанбул, 28 гыйнвар, “Татар-информ”, Рушания Алтай). Књптђн тњгел Австралия татарлары Истанбулдагы миллђттђшлђребез белђн очрашты.
Бу айларда ќђй фасылы дђвам иткђн ерак материк иленнђн килгђн Шљџрђт Вђли џђм аныћ гаилђсе еллык ялларыныћ бер љлешен ана Ватан - Татарстанда уздырырга булганннар. Шул хђтле ерак юлга чыккач, алар Истанбулга да тукталырга карар кылганнар.
Мђгълњм булганча, бњгенге кљндђ Австралиядђ 500гђ якын татар яши, алар моннан алтмыш елга якын элек Кытай якларыннан књченеп килгђннђр. Аделаида шђџђре татар-башкорт ќђмгыятенећ рђисе булган Шљџрђт Урумчидђн ђлеге калага 17 яшендђ барып урнаша. Яћа мохиткђ иялђшње бик ансат булмаса да, ул инглиз телен њзлђштереп, югары белем ала, хђзерге вакытта бер коммуникация ширкђтендђ архитектор-дизайнер булып эшли. Дљньяныћ нинди генђ почмагында яшђвенђ карамастан милли кемлеген, ана телен саклап калуга зур ђџђмият бирегђн Шљџрђт 1991 елныћ кышында туганнан туган апасы Мљшђррђф џђм туганнан туган энесе Азат белђн Казанга килеп, ике ай татар телен камиллђштерњ курсларына катнашты, Татарстан тормышын, миллђттђшлђренећ гореф-гадђтлђрен љйрђнде, “Азатлык” татар яшьлђре берлеге егет-кызлары белђн аралашты. Бер елдан соћ шул килњдђ танышкан Казан кызы Дилђрђ белђн гаилђ тормышы корып ќибђрде. Хђзер алар ике бала њстерђлђр. Казан авиация институтын тђмамлап, Австралиядђ экологияне саклау фирмасында инженер булып эшлђњче Дилђрђ, кызлары Руфия, уллары Даниялгђ инглиз теле белђн беррђттђн татар телен дђ камил дђрђќђдђ белњлђрен шарт итеп кушкан. Чљнки, Дилђрђ белђн Шљџрђтнећ ђйтњенчђ, гаилђдђ бары тик туган телдђ генђ аралашалар. Башкача ана телен саклап калу мљмкин тњгел, ди алар. Тик барыбер чын татар мохитыныћ булмавы њзен сиздерђ, књрђсећ, Дилђрђ, Казанда ял иткђндђ балаларын татар гимназиясе дђреслђренђ йљртђ. Бу, беренчедђн, ана теленећ њзенчђлеклђрен, гореф-гадђтлђрен, татар ђдђбиятын, мђдђниятен якыннан љйрђнњгђ этђрсђ, икенчедђн, 14 яшьлек Руфия белђн 8 яшьлек Даниялгђ ватан туфракларындагы њз яшьтђшлђре белђн аралашып, яћа дуслар казанырга нигез булган.
Вђли гаилђсе Татарстандагы бер генђ сђгатьне дђ бушка уздырмаган: џђр кљнне музейларга, сђнгать галереяларына, концерт-театрларга йљргђннђр, татар гаилђлђре, туган-тумачалар белђн аралашканнар, Бљтендљнья татар конгрессы ќыелышларына, “Яћа гасыр” телевиденисенећ “Татарлар” тапшыруына катнашканнар.
Миллђт ќанлы бу књркђм гаилђ Австралиягђ кайтышлый тукталган Тљркиядђ дђ миллђттђшлђре белђн аралашуга бик шат булдылар. “Тукай” мђдђният џђм мђгърифђт њзђге оештырган кичђгђ килгђн Истанбул татарларына Австралиядђге милли тормыш, њзлђренећ гаилђ гадђтлђре, кљнгерђлђр иленећ њзенчђлеклђре турында сљйлђделђр. Ќылы атмосфера эчендђ татарча табын артында њткђн очрашу Истанбулда татар мохитыннан ерак калган балаларга да менђ дигђн аралашу мљмкинлеге бирде. Теллђре тљрекчђгђ авышкан татар балалары Австралия кунаклары белђн сљйлђшђ алыр љчен туган теллђрен искђ тљшерергђ мђќбњр булдылар, тел белњнећ ђџђмиятен аћладылар.
Кичђ ќыр-моћ белђн њрелеп барды, “Туган тел”, “Аерылмагыз”, “Бљтендљнья татарлары” кебек ќырлар ќырланды, истђлеклђр яћартылды. Килђчђктђ аралашып тору љчен телефон номерлары, электрон почта адреслары алынды.
Икенче кљнне Австралия кунакларын Татарстанныћ Тљркиядђге вђкалђтле вђкиле Радик Гыйматдинов кабул итте. Анда сњз башлыча Татарстанныћ Тљркия белђн элемтђлђре турында барды, Австралиянећ чит иллђр белђн, шул исђптђн Россия белђн мљнђсђбђтлђре дђ читлђтеп њтмђде. Вђли гаилђсе вђкалђтле вђкилгђ ерак материк илендђге татарлар џђм тљрек диаспорасы турында кић вђ кызыклы мђгълњмат бирде, истђлек бњлђге тапшырды.
Шљџрђт џђм Дилђрђ Вђли буш вакытларын Истанбулныћ тарихи урыннары белђн танышып уздырдылар, Тљркиядђге туганнары белђн аралаштылар. Милли ќанлы Истанбул татарлары, эшкуарлар Фарук џђм Фазыл Љзђн гаилђлђрендђ кунакта булып, Тљркиядђн зур канђгатьлђнњ белђн аерылдылар.
 
  TKA 2008