TR  |  EN  |  RU
turkey turkey   azerbaijan kazakhstan kyrgyzstan turkmenistan uzbekistan kktc qha TAT BAŞQ
Ana Sayfa
Birlik Hakkında
Üye Haber Ajansları
Bildiri
Başkanın Mesajı
Tüzük
HaberlerТатарстанда џђр мећ кешегђ 439 вакытлы матбугат туры килђ
Казан, 6 март, “Татар-информ”, Айгљл Фђхретдинова). Соћгы мђгълњматлар буенча, республикадагы џђр 1000 кешегђ 439 нљсхђ вакытлы матбугат туры килђ икђн. Россия буенча уртача књрсђткеч – 224. Агымдагы елныћ беренче яртысына Татарстан халкы 1 млн. 650 мећ нљсхђ басмага язылган. Аларныћ 65 проценты республика басмаларына, 22 проценты – ќирле басмаларга, 13 проценты – федераль басмаларга туры килђ. 2005 елда исђ, федераль басмаларга язылучылар љлеше 32 процент булган. Икътисади кризис шартларында республикада федераль басмаларга сорауныћ 2 тапкырга кимње књзђтелђ. Республика басмаларына язылу исђ беренче ярты еллыкта 6 процентка кими тљшкђн. Бу мђгълњматларны бњген “Татмедиа” агыентлыгыныћ ел йомгакларына багышланган кићђйтелгђн утырышында Директорлар Советы рђисе Марат Моратов ќиткерде.
Ђ менђ шђџђр-районнарда чыгучы басмаларныћ тиражлары кимемђгђн. Язылу кампаниясен аеруча Аксубай, Ђлки, Баулы, Биектау, Менделеевски, Тукай, Сарман районнары, Чаллы џђм Чистай шђџђрлђре актив алып барган. Бу чорда дђњлђт басмаларыннан “Ватаным Татарстан” белђн “Республика Татарстан”, федераль басмалардан “Российская газета”, “Комсомольская правда”, шулай ук “Восточный экспресс”, “Татарстан яшьлђре”, “Казанские ведомости”, “Вечерняя Казань” тиражларын арттырган. “Бњгенге кризис шартларында, матбугатка язылу бђясен арттыру турында карар кабул ителде. Редакция ќитђкчелђре актив эшчђнлек алып барганда, безнећ исђплђњлђр буенча, тиражларныћ кимње 10 проценттан артмаска тиеш”, - ди Марат Моратов.
Директорлар Советы рђисе тљбђк мђгълњмат агентлыклары арасында “Татар-информ” агентлыгыныћ зур нђтиќђлђргђ ирешњен аерым билгелђп узды. Моннан 3 ел элек республиканыћ бу тљп мђгълњмат агентлыгыннан тђњлегенђ 800 кеше файдаланса, хђзер бу сан 25 мећнђн арткан.
Агымдагы елга бурычларга килгђндђ, Марат Моратов алар арасыннан “Татарстан-Яћа гасыр” каналыныћ географиясен кићђйтњ, аны сыйфатлы программалар белђн баету, аерым алганда, “Яшь ТНВ” балалар каналын тљзњне, шулай ук республикада китап бастыру љлкђсен модернизациялђњне атады.
 
  TKA 2008