TR  |  EN  |  RU
turkey turkey   azerbaijan kazakhstan kyrgyzstan turkmenistan uzbekistan kktc qha TAT BAŞQ
Ana Sayfa
Birlik Hakkında
Üye Haber Ajansları
Bildiri
Başkanın Mesajı
Tüzük
Haberler“Мђћгелек мђхђббђт” тљрекчђ нђшер ителђчђк

Истанбул, 7 апрель,“Татар-информ”, Књренекле татар халык шагыйре Габдулла Тукайныћ 27 еллык кыска гына гомерендђ кичергђн мђхђббђт вакыйгасы, мљгаен, беркемне дђ кызыксындырмый калмыйдыр. Бу кљнгђ кадђр аны галимнђребез ђле шагыйрь, ђле журналист буларак яки публицист яисђ ќђмђгать эшлеклесе буларак тикшерделђр, хђтта кайбер фђн эшлеклелђре аны кљчђнђ-кљчђнђ атеист итеп тђ књрсђтергђ тырышты. Тик беркем бу олуг талантныћ эчке дљньясына кереп, аныћ интим хислђренђ кагылырга кыймады кебек. Лђкин џђркем бер нђрсђне ачык белђ иде: Тукай да гашыйк булган, ул да яраткан, сљю газабында янган. Тик гыйшык хислђре кичерткђн кыз аны яратканмы, ђллђ шагыйрь ќавапсыз сљю сагышында саргайганмы – монысын анык кына ачыкларга беркем ашыкмады.Ул, бђлки, мђћгегђ бђхђс темасы булып кала бирер иде, ђгђр язучы Мирсђй Гариф (Марсель Гарипов) Габдулла Тукайныћ шђхси тормышына кагылышлы моментларга игътибар юнђлтеп, Зђйтњнђ Мђњлњдова белђн Тукай арасындагы хисси бђйлђнеш турында “Мђћгелек мђхђббђт” дип исемлђнгђн китап язмаган булса.
Автор 2006 елда дљнья књргђн ђлеге басманы тулыландырып, тљрекчђ нђшер итњ максаты белђн књптђн тњгел генђ Тљркиядђ булып китте. Билгеле булганча, Тукайныћ яраткан кызы Зђйтњнђ Тљркиядђ яшђгђн елларын кљндђлеккђ теркђп калдырган. Марсель Гарипов ђнђ шул кљндђлектђ урын алган мђгълњматларга таянып, Зђйтњнђнећ яшђгђн, булынган урыннарын эзлђп тапты џђм аларны фотографиягђ тљшереп йљрде. Бу ќђџђттђн ул Ђнкарада ТЉРЕКСОЙ оешмасы ќитђкчесе Дњсђн Касђинов белђн дђ очрашты. Нђтиќђдђ, ђлеге китапны ТЉРЕКСОЙ тарафыннан тљрекчђ нђшер итђргђ дигђн карарга киленде. Ул Габдулла Тукайныћ тууына 125 ел тулу кљннђрендђ тљрек укучысына тђкъдим ителђчђк.
Башкортостанныћ Октябрск шђџђреннђн килгђн язучы Марсель Гарипов Ђнкарада ТЉРЕКСОЙ оештырган Нђњрњз бђйрђме чаралары кысаларында Тљркия мђдђният министры белђн очрашты, Бљек миллђт мђќелесендђ (парламентта) татар халкы исеменнђн тљрек кардђшлђрне Нђњрњз белђн котлап, чыгыш ясады.
Марсель Гарипов Сљембикђ язмышына да битараф тњгел. Ул бњгенге кљндђ ханбикђбезнећ шђќђрђсе љстендђ эшли. Нияте – китап итеп тарихка кертеп калдыру. Бактыћ исђ, Сљембикђнећ ђтисе Йосыф мирзаныћ нђсел тамырлары тљрек солтаннарына, хђтта Мљхђммђт пђйгамбђрнећ варисларына кадђр барып тоташа икђн. Шђќђрђдђге кайбер исемнђрнећ тарихын љйрђнњ љчен Марсель Гарипов Истанбулда ИРСИКА оешмасы китапханђсендђ эзлђнњлђр алып барды.
Язучы шулай ук Истанбулдагы татар оешмалары белђн дђ очрашты. “Тукай” мђдђният џђм мђгърифђт њзђге оештырган кичђгђ Татарстан фђннђр академиясе галиме Зљфђр Рђмиев, Зђки Вђлиди Тоганныћ кызы, тарих профессоры Исђнбикђ Тоган, Бђйкент университеты галимђсе Илсљяр Рђмиева, Мђрмђрђ университеты татар теле укытучысы, филология фђннђре кандидаты Эрдал Шаџин, тљрки дљньяны тикшеренњлђр институты галимђсе Лђйсђн Шаџин, Тљркия дђњлђт телерадиокомпаниясенећ продюссеры Ђмђл Уйгур, Татарстанныћ Тљркиядђге вђкалђтле вђкиле консультанты Айдар Гашигуллин, Мђскђњ цирк артисты Рим Гайнетдинов џђм башка миллђттђшлђр катнаштылар. Татарча аш-су табыны артында узган бу очрашуда Марсель Гарипов њзенећ Ђнкара сђяхђте, Тљркиягђ килњенећ максаты турында сљйлђде. Китаплары белђн таныштырды. Берсен, Тљркиядђ яшђњче татарларныћ яшь буын вђкиленђ дип, 11 яшьлек Таћсылу Алтайга бњлђк ите.
Язучы љчен очрашу, њзе ђйткђнчђ, файдалы булды: профессор Исђнбикђ ханым њзенећ китапханђсендђ Сљембикђнећ шђќђрђ агачында урын алган кайбер исемнђр белђн бђйле чыганаклар булганын, аны язучыга бњлђк итђчђген белдерде.
“Мђћгелек мђхђббђт” китабына хђер-фатихасын биреп, аћа кереш сњз язган ђдђбият галиме Зљфђр Рђмиев исђ Тукайныћ књп томлы антологиясен чыгару љстендђ эш алып барылганлыгын, тик кызганычка, Тукайны љйрђнњче галимнђрнећ кљннђн-кљн кими баруын хђбђр итте.
Истанбулда гомер итњче миллђттђшебез Фђйзи Канра мђрхњм ђтисеннђн отып калган татарча такмакларны џђм њзе иќат иткђн шигырьлђрне сљйлђп књрсђтте.
Мђскђњдђн килгђн шамакай Рим Гайнетдинов исђ балаларны тљрле фокуслар књрсђтеп шаккатырды.
“Тукай” мђдђният џђм мђгърифђт њзђге рђисе Кюршат Алтай кунакларга оешманыћ килђчђк планнары турында сљйлђде.
Бњгенге кљндђ њзђк Габдулла Тукайныћ туган кљнен искђ алу џђм Туган тел бђйрђме чараларына ђзерлђнђ, бу нисбђттђн Татарстанныћ дђњлђт корылышлары џђм галимнђре белђн сљйлђшњлђр алып бара.

 
  TKA 2008