TR  |  EN  |  RU
turkey turkey   azerbaijan kazakhstan kyrgyzstan turkmenistan uzbekistan kktc qha TAT BAŞQ
Ana Sayfa
Birlik Hakkında
Üye Haber Ajansları
Bildiri
Başkanın Mesajı
Tüzük
HaberlerКазан туристлык порталы Татарстан башкаласына кунаклар ќђлеп итђргђ тиеш
(Казан, 15 апрель, «Татар-информ», Михаил Миронов). Кичђ “Казан ярминкђсе” књргђзмђ њзђгендђ ачылган “Индустрия туризма-2009” књргђзмђсе кысаларында Татарстан башкаласы туристлык интернет-порталы тђкъдир ителде. Шђџђр башкарма комитетыныћ тышкы элемтђлђр џђм туристлык комитеты ќитђкчесе Сергей Иванов яћа сайтныћ мљмкинлеклђре турында сљйлђде.
Бљтендљнья челтђрендђ gokazan.ru адресы буенча урнашкан яћа туристлык интернет-порталы 3 айга якын эшли. С.Иванов билгелђп њткђнчђ, мондый ресурска ихтыяќ Россия џђм чит ил туристларыныћ маршрут сайлауда Интернетныћ зур роль уйный башлавына бђйле.
Белгечлђр порталны эшлђгђндђ књп кенђ шђџђрлђрнећ, шул исђптђн Мђскђњ џђм Санкт-Петербургныћ шундый сайтларын љйрђнгђннђр. Нђтиќђдђ, алдынгы технологиялђрне кулланып заманча интернет-сайт ачылды.
Казан туристлык порталыныћ тљп эчтђлеге шђџђрнећ истђлекле урыннары, шђџђр инфраструктурасы объектлары, кунакханђлђр, рестораннар web-карточкаларыннан гыйбарђт. Хђзер сайтта адрес, телефон язылган, туристлык љчен кызыклы объект фотолары, спорт џђм мђдђният чаралары анонслары язылган 500 гђ якын карточка бар.
Шулай ук сайтта панорамалы фотолар бњлеге бар, хђзер биредђ Казанныћ кызыклы 35 урыны панорама фотосы урнаштырылган.
Порталда аерым истђлекле урыннарны караудан тыш, виртуаль экскурсиялђр дђ ясарга мљмкин. Текстка бђйле фотолар профессиональ экскурсоводлар тарафыннан эшлђнгђн.
Порталда Казан турында файдалы џђм кызыклы мђкалђлђр урнаштырылган, билетлар џђм кунакханђдђ урыннар броньлау формалары бар. Сайтныћ инглиз версиясен gokazan.com адресы буенча карап була. Сергей Иванов хђбђр итњенчђ, килђчђктђ сайтны тагын берничђ телдђ чыгару ниятлђнђ.
Аныћ фикеренчђ, туристлык порталын эшлђњ шђџђрнећ туристлык индустриясен њстерњдђ ќитди адым булып тора. Ул республика башкаласына килњче кунаклар санын арттырырга мљмкинлек бирђчђк.

Qazan turistlıq portalı Tatarstan başqalasına qunaqlar cälep itärgä tieş

(Qazan, 15 aprel', «Tatar-inform», Mixail Mironov). Kiçä “Qazan yärminkäse” kürgäzmä üzägendä açılğan “İndustriä turizma-2009” kürgäzmäse qısalarında Tatarstan başqalası turistlıq internet-portalı täqdir itelde. Şähär başqarma komitetınıñ tışqı elemtälär häm turistlıq komitetı citäkçese Sergey İvanov yaña saytnıñ mömkinlekläre turında söyläde.
Bötendönya çeltärendä gokazan.ru adresı buyınça urnaşqan yaña turistlıq internet-portalı 3 ayğa yaqın eşli. S.İvanov bilgeläp ütkänçä, mondıy resursqa ixtıäc Rossiä häm çit il turistlarınıñ marşrut saylawda İnternetnıñ zur rol' uynıy başlawına bäyle. Belgeçlär portalnı eşlägändä küp kenä şähärlärneñ, şul isäptän Mäskäw häm Sankt-Peterburgnıñ şundıy saytların öyrängännär. Näticädä, aldınğı texnologiälärne qullanıp zamança internet-sayt açıldı.
Qazan turistlıq portalınıñ töp eçtälege şähärneñ istälekle urınnarı, şähär infrastrukturası obyektları, kunakxanälär, restorannar web-kartoçkalarınnan ğibarät. Xäzer saytta adres, telefon yazılğan, turistlıq öçen qızıqlı obyekt fotoları, sport häm mädäniät çaraları anonsları yazılğan 500 gä yaqın kartoçka bar.
Şulay uq saytta panoramalı fotolar bülege bar, xäzer biredä Qazannıñ qızıqlı 35 urını panorama fotosı urnaştırılğan.
Portalda ayırım istälekle urınnarnı qarawdan tış, virtual' ekskursiälär dä yasarğa mömkin. Tekstqa bäyle fotolar professional' ekskursovodlar tarafınnan eşlängän.
Portalda Qazan turında faydalı häm qızıqlı mäqälälär urnaştırılğan, biletlar häm kunakxanädä urınnar bron'lau formaları bar. Saytnıñ ingliz versiäsen gokazan.com adresı buyınça qarap bula. Sergey İvanov xäbär itüençä, kiläçäktä saytnı tağın berniçä teldä çığaru niätlänä.
Anıñ fikerençä, turistlıq portalın eşläw şähärneñ turistlıq industriäsen üsterüdä citdi adım bulıp tora. Ul respubliqa başqalasına kilüçe qunaqlar sanın arttırırğa mömkinlek biräçäk.

 
  TKA 2008