TR  |  EN  |  RU
turkey turkey   azerbaijan kazakhstan kyrgyzstan turkmenistan uzbekistan kktc qha TAT BAŞQ
Ana Sayfa
Birlik Hakkında
Üye Haber Ajansları
Bildiri
Başkanın Mesajı
Tüzük
HaberlerКазанда тљрки халыкларныћ “Нђњрњз” IX Халыкара театр фестивале старт алды
(Казан, 4 июнь, “Татар-информ”, Рђсилђ Кђримова). Тљрки халыкларныћ “Нђњрњз” дип исемлђнгђн IX Халыкара театр фестивале кичђ чараныћ ђлђмен књтђрњдђн башланып китте. Аннары исђ Г.Камал исемендђге Татар дђњлђт академия театры фойесында татар театр сђнгатенђ нигез салучы Ильяс Кудашев-Ашказарскийныћ тууына 125 ел тулу ућаеннан, бронза џђйкђл ачылды. Аныћ авторы — Мђскђњдђ яшђп иќат итњче якташыбыз, сынчы Кадыйм Ќђмитов. Чарада ТР Премьер-министры урынбасары — мђдђният министры Зилђ Вђлиева катнашты џђм анда Санкт-Петербургтан И.Кудашев-Ашказарскийныћ оныгы Нђзирђ ханым да килгђн иде.
Зилђ Вђлиева њзенећ чыгышында И.Кудашев-Ашказарскийга ачылган џђйкђлнећ моннан 100 ел элек татар сђнгате љчен янып йљргђн яшь артистка рђхмђт билгесе булуын билгелђп њтте. Њз чиратында, ул актерныћ беренче татар труппалары, шул исђптђн “Сђйяр” тљркеме белђн дђ эшлђвен ђйтеп узды.
Билгеле булганча, быелгы фестивальдђ татар театрлары белђн бергђ, Кыргызстан, Казакъстан, Чуашстан, Тљркия, Ђзђрбђйќан, Якутия, Хакасия, Алтай коллективлары чыгыш ясый. Кичђ алар бай тарихка ия булган Г.Камал театры сђхнђсенђ ќыелды.
Фестивальнећ ачылыш тантанасында Зилђ Вђлиева Г.Камал театрыныћ барлык тљрки халыклар театрларын бер сђхнђгђ сыйдыра алуына басым ясап, чараны 4 елга бер тњгел, ђ 2 елга бер уздыру кирђклегенђ басым ясады. Џђм РФ Мђдђният министры Александр Авдеевныћ котлау телеграммасын укып ирештерде.
Фестивальнћ директоры Дюсен Касеинов исђ 1989 елда башланып киткђн “Нђњрњз” фестиваленећ Казанда еш тукталуына џђм аныћ урынлы икђнлегенђ басым ясап, Татарстан башкаласыныћ Ауразия кићлегендђ џђм тљрки халыклар дљньясында мђдђни њзђклђрнећ берсе булуын да билгелђп њтте.
Алдагы еллардан аермалы буларак, коллективларныћ чыгышына театр тђнкыйтьчелђре бђя бирђчђк. Ђлеге коллегиянећ рђисе — Анна Степанова (Мђскђњ). “Тђнкыйтьчелђрне бик љнђп бетермилђр, - ди Анна Анатольевна шаярып, залдагыларны беркадђр шаккаттырып, сђхнђ тљбеннђн књтђрелгђн тђнкыйтьчелђргђ ымлап. — Лђкин без театр коллективлары файдасына эш итђчђкбез џђм гадел фикер йљртњ — тљп бурычыбыз булып тора”.
Тантаналы ачылыштан соћ, М.Фђйзи исемендђге Оренбург Татар дђњлђт драма театры “Без унике кыз идек” (А.Гыйлђќев) дигђн спектакль белђн чыгыш ясады.
Шунысын да билгелђп њтђргђ кирђк: фестиваль кысаларындагы спектакльлђр 6 сђхнђдђ — Г.Камал исемендђге Татар дђњлђт академия театры сђхнђлђрендђ, Г.Кариев исемендђге Казан Татар дђњлђт яшь тамашачы театрында, Казан дђњлђт Яшь тамашачы театрында, В.Качалов исемендђге Казан дђњлђт академия рус зур драма театрында, “Ђкият” курчак театрында тђкъдим ителђ.
 
  TKA 2008