TR  |  EN  |  RU
turkey turkey   azerbaijan kazakhstan kyrgyzstan turkmenistan uzbekistan kktc qha TAT BAŞQ
Ana Sayfa
Birlik Hakkında
Üye Haber Ajansları
Bildiri
Başkanın Mesajı
Tüzük
HaberlerИслам башкалалары џђм шђџђрлђре оешмасы Административ советыныћ XXVII утырышы Казанда була

(Казан, 8 июнь, «Татар-информ», Милђњшђ Низаметдинова). Ислам башкалалары џђм шђџђрлђре оешмасыныћ башкарма органы булган Административ советка Мђккђ, Истанбул, Анкара, Тунис, Дђмђшкъ, Тђџран, Куала-Лумпур кебек Ислам иллђре башкалалары џђм ић зур шђџђрлђренећ 25се керђ. Гомумђн, Азия, Африка, Европа, Кљньяк Америка кыйтгаларындагы Ислам конференциясе оешмасында ђгъза булып торган 54 илнећ 140тан артык башкала џђм зур шђџђре аныћ составына кергђн. Шулай ук аныћ эшендђ 6 илнећ 8 шђџђре књзђтњче сыйфатында катнаша. Штаб-квартирасы Мђккђдђ булган ђлеге оешманыћ генераль секретаре – Омар Абдулла Кади. Оешманыћ рђсми теле - гарђп, инглиз, француз теллђре, ул составындагы иллђрнећ взнослары џђм оешманыћ инвестициялђре хисабына финанслана (ягъни хљкњмђтнеке булмаган џђм эшчђнлеге коммерциягђ корылмаган халыкара оешма). Шушы оешма составындагы иллђрнећ берсендђ елына бер њткђрелђ торган ђлеге совет утырышында административ, финанс џђм оештыру эшлђренђ бђйле мђсьђлђлђр карала, утырыш ул оешмага кергђн иллђрнећ берсендђ уздырыла.
Ислам башкалалары џђм шђџђрлђре оешмасы Административ советыныћ XXVII утырышы быел 16-18 июнь кљннђрендђ, Россия Федерациясендђ беренче тапкыр буларак, анда 1992 елдан бирле књзђтњче сыйфатында катнашкан Казанда уздырылачак. Ђлеге халыкара чарада 300лђп кеше катнашыр дип кљтелђ. Шул ућайдан ђзерлђнгђн кабул итњ программасына бу оешма ђгъзалары булган муниципалитетларныћ ућышлары яктыртылган књргђзмђ, Административ советныћ эшче сессиялђре, интерактив хезмђттђшлек комитеты утырышы, аерым очрашулар, мђдђни чаралар кертелгђн. 
Бњген мэриядђ њткђрелгђн «дњшђмбе кићђшмђсе»ндђ Казан мэры Илсур Метшин хђбђр иткђнчђ, Казанда уздырылачак бу чара Ислам дљньясы иллђре џђм шђџђрлђре белђн Татарстан арасындагы хезмђттђшлекне њстерњгђ, Татарстан белђн Россиянећ халыкара кићлектђге урыннарын ныгытуга юнђлтелђ.

 
  TKA 2008